Sano hyvästit siitepölyoireille Cowayn Get ready for Summer -alennuksella ALENNUKSIIN

Svalanmärkt och Asthma Allergy Nordic

Rekommendation av produkter

Astma- och Allergiförbundets och Asthma Allergy Nordics rekommendationer av produkter skall ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet med Svalanmärkt är att medlemmarna ska kunna känna sig hjälpta i sitt val av produkter. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Expertgrupp / granskningsråd

Rådet består av specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan expertis. Den slutliga bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer, produktinformation, vetenskap och beprövad erfarenhet. I allt arbete gäller ”försiktighetsprincipen”. Föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet att rekommendera produkten.

Slutligt beslut tas av förbundsstyrelsen.

Kriterier för luftrenare

Se de rekommenderade produkterna

Testen utförs av RISE (tidigare SP)

RISE – Utför tester av luftrenare på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet. Här mäter de ljudnivån och utifrån det bestäms ett CADR värde som relateras till en viss rumsarea.

Hur går testen till?

Det finns olika typer av luftrenare på marknaden, för mindre rum men även bostäder och kontorslokaler. När man bedömer en luftrenare prestanda så tar man hänsyn till luftflöde och filtreringseffektivitet, tillsammans utgör de ett värde som kallas CADR (clean air delivery rate).

De testar både dess system och delar:

  • Ljud
  • Bestämning av CADR (Clean air delivery rate)
  • Bestämning av filtreringseffektivitet, luftrenare som system eller dess filterenheter
  • Ozongenering

Så här räknas CADR enligt svenska förutsättningar och krav

I Norden har vi Astma och Allergiförbundet som valt en annan bedömningsgrund än den som CADR använder. Eftersom bedömningsgrunder och klassificering skiljer sig åt för dessa räknas det fram olika värden för samma luftrenare.

Egentligen beror skillnaden i mätvärden på olika bedömningsgrunder.

För att göra en enkel jämförelse så använder vi Asien i följande rader. Det skulle kunna vara andra världsdelar lika gärna.

I Asien använder företag sig av CADR, Clean Air Delivery Rate för att klassaificera luftrenare. Denna metod är framtagen av AHAM, Assosiation of Home Appliance Manufacturers. Med de klassificeringar dem använder får man fram en siffra som motsvarar en rumsyta. Denna är en uträkning som är anpassad efter befolkning, boendeform, miljö och lokalkvalitet i denna del av världen.

Byggstandard:

I Norden byggs det relativt täta hus. I jämförelse med i Asien där det inte alls är lika luft-tätt i byggandet. Det innebär att luften inomhus i Norden måste cirkulera, annars får man problem med b la fukt. I Asien är det en mer naturlig luftväxling i bostäder och andra lokaler. Det betyder att mer luft som hålls innestängd desto större yta kan renas med samma luftflöde.

Utomhusmiljö:

I Norden har vi fortfarande möjligheten att rena vår inomhusmiljö genom att bara öppna ett fönster och vädra. I Norden är det allt som oftast mycket renare luft utanför lokaler än det är inuti desamma. I Asien finns det många platser där man inte kan göra så. Detta beroende på att i Asien är det, på många platser, så smutsig luft ute att man väljer att vara inne på fritiden.

Persontäthet:

Kikar man på persontäthet i lokaler, sovrum, vardagsrum osv, så är detta en parameter där det skiljer sig åt i Norden jämfört med i Asien. Ofta kan man på samma yta vara många fler i Asien än i Norden. Desto fler människor det är i en lokal desto mer luft måste renas för att klara att hålla en bra luftkvalitet.

Kulturella skillnader:

I Norden röker man inte längre inomhus. Det gör man fortfarande i stora delar av Asien. Detta gör att man behöver mer luftreningskapacitet i bedömningsgrunder för luftrenares kapacitet.

Onko sinulla kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä.

Puhumme vain ruotsia ja englantia.

Pidetään yhteyttä

Tilaa saadaksesi uusimmat päivitykset ja eksklusiiviset Coway-tarjoukset.